بستنی ظفر

محصولات بستنی ظفر

بستنی زمستانی

بستنی قیفی زمستانی وانیلی ۲۰ گرمی با روکش شکلات

بستنی قیفی وانیلی ۲۰ گرمی با روکش توت فرنگی

بستنی قیفی زمستانی وانیلی ۲۰ گرمی با روکش طالبی

در طعم های مختلف

در بسته بندی های مختلف

بستنی تابستانی لیوانی ۷۰ گرمی

لیوانی ۷۰ گرمی سنتی زعفرانی

لیوانی ۷۰ گرمی سنتی کاکاوئی

لیوانی ۷۰ گرمی سنتی وانیلی

لیوانی ۷۰ گرمی سنتی طالبی

لیوانی ۷۰ گرمی سنتی توت فرنگی

بستنی تابستانی لیوانی ۱۰۰ گرمی

لیوانی ۱۰۰ گرمی سنتی توت فرنگی

لیوانی ۱۰۰ گرمی سنتی زعفرانی

لیوانی ۱۰۰ گرمی سنتی کاکاوئی

لیوانی ۱۰۰ گرمی سنتی وانیلی

لیوانی ۱۰۰ گرمی سنتی طالبی

بستنی تابستانی لیوانی ۴۵۰ گرمی

لیوانی ۴۵۰ گرمی سنتی زعفرانی

لیوانی ۴۵۰ گرمی سنتی کاکاوئی

لیوانی ۴۵۰ گرمی سنتی وانیلی

لیوانی ۴۵۰ گرمی سنتی طالبی و توت فرنگی

لیوانی ۴۵۰ گرمی سنتی خامه ای پسته ای

بستنی تابستانی توپی ۶۰ گرمی

توپی ۶۰ گرمی کاکاوئی

توپی ۶۰ گرمی وانیلی

توپی ۶۰ گرمی طالبی

توپی ۶۰ گرمی توت فرنگی

توپی ۶۰ گرمی زعفرانی

بستنی تابستانی فله ای ۵ کیلویی

فله ای ۵ کیلویی کاکاوئی

فله ای ۵ کیلویی وانیلی

فله ای ۵ کیلویی طالبی

فله ای ۵ کیلویی توت فرنگی

فله ای ۵ کیلویی زعفرانی

بستنی تابستانی فله ای ۱۰ کلیویی

فله ای ۱۰ کیلویی کاکاوئی

فله ای ۱۰ کیلویی وانیلی

فله ای ۱۰ کیلویی طالبی

فله ای ۱۰ کیلویی توت فرنگی

فله ای ۱۰ کیلویی زعفرانی

بستنی تابستانی حصیری ۸۰ گرمی

حصیری گرد ۸۰ گرمی کاکاوئی

حصیری گرد ۸۰ گرمی طالبی

حصیری گرد ۸۰ گرمی وانیلی

حصیری گرد ۸۰ گرمی توت فرنگی

حصیری گرد ۸۰ گرمی زعفرانی

بستنی ظفر